ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα απαιτούμενα για την διαδικασία επιλογής φοιτητών που θα συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο είναι τα εξής:

  1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτούμενων συμμετοχή στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης . Η εν λόγω επιτροπή πρέπει να έχει εγκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος/Σχολής.
  2. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των ενστάνσεων των αιτούμενων συμμετοχή στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης . Προσοχή η επιτροπή ενστάνσεων θα πρέπει να είναι διαφορετική από την επιτροπή αξιολόγησης και να εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Σε περίτπωση που κάποιο τμήμα αδυνατεί να συγκροτήσει επιτροπή ενστάνσεων έχει την δυνατότητα οι ενστάνσεις να αξιολογούνται από την Γενική του Συνέλευση
  3. Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση πρακτικής άσκησης στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος ή/και της Σχολής ή και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα κοινού ενδιαφέροντος. Στην ανάρτηση της πρόσκλησης θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ο χρόνος λήξης των αιτήσεων και ο χρόνος άσκησης ενστάσεων, ο συνολικός αριθμός φοιτητών που θα ασκήσουν πρακτική άσκηση και να υπάρχει η ανάλογη σηματοδότηση ΕΣΠΑ (Για περισσότερες πληροφορίες πατηστε εδώ)
  4. Πρωτοκόλληση ή ταυτοποίηση όλων των αιτήσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.
    Oι Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/praktikiaskisi/
  5. Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα από την επιτροπή αξιολόγησης στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση κάθε συμμετέχοντα ανά κριτήριο επιλογής και θα υπογράφεται και από τα 3 μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
  6. Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και της Σχολής
  7. Μετά το πέρας του χρόνου άσκησης ενστάσεων ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων όπως θα έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
  8. Κατάθεση στον ΕΛΚΕ «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών» με συνημμένη την απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και το πρακτικό επιλογής. Το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν τη διαδικασία επιλογής (πρόσκληση, print screen πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, πρωτοκολλημένες αιτήσεις φοιτητών κλπ) θα πρέπει να τηρούνται με ευθύνη του Υπευθύνου εκάστου Τμήματος και να είναι άμεσα διαθέσιμο σε περίπτωση διοικητικής επαλήθευσης ή άλλου ελέγχου.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ