Με απόφαση της Συγκλήτου η Πρακτική άσκηση θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτικό ή προαιρετικό μάθημα. Ως μάθημα λαμβάνει κωδικό ο οποίος αναγράφεται στον οδηγό σπουδών και τα αντίστοιχα ECTS (τα οποία μπορεί ή όχι να λαμβάνονται υπόψη για την λήψη πτυχίου, ανάλογα με την απόφαση του εκάστοτε Τμήματος), εντάσσεται σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, βαθμολογείται, αναγράφεται ως μάθημα στον οδηγό σπουδών και στο πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος και ορίζονται κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτό. Από την Συνέλευση κάθε τμήματος ορίζεται ο Υπεύθυνος Τμήματος.

Με βάση το ΦΕΚ 4161/Β’/21.09.2018 «Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής άσκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» κάθε τμήμα μέσω της Συνέλευσης του συντάσσει και εγκρίνει το δικό του Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ο οποίος εμπεριέχει όλα τα παραπάνω. Τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του κάθε τμήματος θα τους βρείτε εδώ.

Η διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης είναι από δύο έως έξι μήνες (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και  πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου (με συγκεκριμένη ποσόστωση που ορίζεται από την χρηματοδότηση)  υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την ακαδημαϊκή επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ.

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές/τριες των Τμημάτων (σύμφωνα με τους όρους που ορίζει κάθε τμήμα στον Εσωτερικό κανονισμό του) και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα του. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» μόνο μία φορά.

 1. Ανακοίνωση των διαθέσιμων θέσεων ανά τμήμα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ), που συμμετέχουν στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 2. Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση πρακτικής άσκησης στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) και του Τμήματος ή/και της Σχολής ή και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα κοινού ενδιαφέροντος. Στην ανάρτηση της πρόσκλησης θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα παρακάτω :

 • Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων

 • Χρονική διάρκεια πρακτικής άσκησης

 • Ύψος αμοιβής

 • Τρόπος υποβολής αιτήσεων

 • Ο χρόνος λήξης των αιτήσεων

 • Διαδικασία ενστάσεων,

 • Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών-μοριοδότηση (ενδεικτικά ως κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (ως κριτήριο αποκλεισμού), αλλά και άλλα κριτήρια όπως ο μέσος όρος βαθμολογίας, οι πιστωτικές μονάδες, ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής, μαθήματα ειδικότητας κλπ, αλλά και κοινωνικά κριτήρια, όπως υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα ή εισοδηματικά κριτήρια σε κάθε περίπτωση με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας σε καθένα από αυτά).

 • Να υπάρχει η ανάλογη σήμανση ΕΣΠΑ .Την σήμανση του ΕΣΠΑ(logo ΕΣΠΑ) για οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

 • Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης (Ο/η φοιτητής/τρια με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του/της για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα τυχόν συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα, από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα ……… του ΕΚΠΑ, από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και από τον/την Eπιστημονικό Υπεύθυνο, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης).

 • Το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες.

Ένα ενδεικτικό πρότυπο πρόσκλησης μπορείτε να δείτε στην παρακάτω σύνδεση: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.doc

 1. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει το Πρακτικό αξιολόγησης-Προσωρινών αποτελεσμάτων,των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση κάθε συμμετέχοντα ανά κριτήριο επιλογής και θα υπογράφεται και από τα 3 μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έχει ορισθεί από την Συνέλευση του Τμήματος

 2. Ανάρτηση του Πρακτικού αξιολόγησης-Προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και της Σχολής και στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ (ΓΡΑΠΑΣ) και καθορισμό του διαθέσιμου χρόνου υποβολής ενστάνσεων

 3. Σε κάθε τμήμα θα πρέπει να ορισθεί τριμελής επιτροπή ενστάσεων στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη και τρία αναπληρωματικά, τα οποία είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). Τα μέλη της επιτροπής καθώς και η διάρκεια της ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων , δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή Ενστάσεων, έχει την ευθύνη να ελέγξει τις ενστάσεις εφόσον υπάρχουν και να συντάξει το Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων.

 4. Μετά το πέρας του χρόνου άσκησης ενστάσεων συντάσσεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης το Πρακτικό Τελικών Αποτελεσμάτων και αποστέλλεται για έγκριση από την από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 5. Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και της Σχολής και στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής άσκησης

 6. Αποστέλλεται από τον Επ. Υπεύθυνο του Τμήματος στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑΠΑΣ) αρχείο (με μορφοποίηση excel) το οποίο περιέχει τους επιλεχθέντες φοιτητές, και τυχόν επιλαχόντες αν υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη λίστα θα αναφέρονται οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία:

 7. Συμπλήρωση του Aιτήματος Εγκρισης Πρακτικής Φοιτητών.

 • ΑΡ.Μητρώου Φοιτητή

 • Όνομα Φοιτητή/τριας

 • Επώνυμο Φοιτητή/τριας

 • Πατρώνυμο

 • ΑΜ Σχολής

 • ΑΦΜ

 • ΑΜΚΑ

 • E-mail

 • Τηλέφωνο (κινητό)

 1. Σύνταξη εγγράφου «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών» από το Γραφείο Πρακτικής και αποστολή στον Επ. Υπεύθυνο τμήματος για υπογραφή.

 2. Το ΓΡΑΠΑΣ καταθέτει στον ΕΛΚΕ «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών» με συνημμένη την απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και το πρακτικό επιλογής.

 3. Μόλις εγκριθεί το «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών» από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, το ΓΡΑΠΑΣ αναρτά στην ιστοσελίδα praktiki.uoa.gr το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε τμήματος. Στη συνέχεια το αντίστοιχο στέλεχος του Γραφείου Πρακτικής (ΓΡΑΠΑΣ) ενημερώνει τους φοιτητές για την διαδικασία της πρακτικής άσκησης, της συμπλήρωσης εγγράφων (ιδιωτικό συμφωνητικό, έγγραφα έναρξης και λήξης) .

 4. Τα έντυπα έναρξης και λήξης είναι αναρτημένα στον δικτυακό τόπου του κεντρικού γραφείου πρακτικής άσκησης

Με την λήξη ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει στο ΓΡΑΠΑΣ τα απαραίτητα έγγραφα λήξης της πρακτικής άσκησης. Καταχωρείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο η βαθμολογία του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα my-studies.uoa.gr. Σύμφωνα με τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό του ΕΚΠΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση επίδοσης του φορέα απασχόλησης .

Ο Υπεύθυνος Τμήματος οφείλει να υποβάλλει στο ΓΡΑΠΑΣ Eτήσια Eκθεση Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης