ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οδηγός Πρακτικής

Ασκησης ΕΣΠΑ

 

Ανακοινώσεις πριν την 01/01/2023 μπορείτε να τις βρείτε εδώ: https://grapas.uoa.gr/

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις σελίδες του οποίου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Σας εύχομαι καλή πλοήγηση!

Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος,
Καθηγητής Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος

Η σπουδαιότητα της ένταξης της Πρακτικής Άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίστηκε από πολύ παλιά. Στην Ελλάδα, η αντιμετώπισή της υπήρξε διαφορετική μεταξύ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Πανεπιστημίων. Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική από τον Ιδρυτικό Νόμο των Τ.Ε.Ι. με εξάμηνη διάρκεια (Π.Δ. 174/85). Όσον αφορά στα Πανεπιστήμια, η Πρακτική Άσκηση είχε μία άτυπη μορφή σε αρκετά Τμήματα, η οποία όμως χαρακτηριζόταν από έλλειψη οργάνωσης. Εξαίρεση απετέλεσε η Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής (Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης), όπου ήταν εξ’ αρχής υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία μικρής διάρκειας. Αργότερα, όταν διαπιστώθηκε η χρησιμότητα της Πρακτικής Άσκησης για τη σύνδεση των αποφοίτων των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, εισήχθη σε μερικά Τμήματα των Πανεπιστημίων ως μάθημα επιλογής ή και ως υποχρεωτικό μάθημα, ενώ υποστηρίχθηκε χρηματοδοτικά κυρίως από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης είναι πολλαπλά, τόσο για τους ασκούμενους όσο και για τους Φορείς Υποδοχής και για τα Τμήματα/Σχολές προέλευσης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα:

 • να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία/προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμα και, κατά συνέπεια, να μεταβούν ευκολότερα από τον χώρο των σπουδών τους στην αγορά εργασίας, θέτοντας τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση,
 • να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση,
 • να εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην πράξη και να εξοικειωθούν με τη συνύπαρξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων στον ίδιο χώρο εργασίας,
 • να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και ταυτόχρονα να ενσωματώσουν, να ενδυναμώσουν και να εμπλουτίσουν τις εξειδικευμένες δεξιότητες που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι Φορείς Υποδοχής που απασχολούν φοιτητές με τη μορφή Πρακτικής Άσκησης:

 • έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων ανθρώπων,
 • έχουν την ευκαιρία αξιολόγησης και επιλογής ενός μελλοντικού συνεργάτη,
 • λαμβάνουν την ικανοποίηση ότι βοηθούν ένα νέο άνθρωπο στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του.

Οι Σχολές/τα Τμήματα προέλευσης ωφελούνται καθώς η αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Σχολών/Τμημάτων και παραγωγικών Φορέων βοηθά στη διαμόρφωση ή στην επιλεκτική ενίσχυση των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών/Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Για την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχουν:

 • ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος, που συντονίζει όλη τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα,
 • το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που έχει την κεντρική ευθύνη της οργάνωσης, του σχεδιασμού, της οικονομικής παρακολούθησης και της υλοποίησης της πράξης σε επίπεδο Ιδρύματος,
 • το Γραφείο Στήριξης προγραμμάτων ΕΣΠΑ,
 • οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι, ένας για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στο πρόγραμμα, που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πράξης σε επίπεδο Τμήματος,
 • οι Φορείς Υποδοχής, Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί, όπου ασκούνται οι φοιτητές και
 • οι Επόπτες / στελέχη των Φορέων Υποδοχής, με ειδικότητα ίδια ή παρόμοια με τους ασκούμενους, που επιβλέπουν τους τελευταίους στο χώρο άσκησής τους.

Η διαδικασία για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μπορεί γενικά να αναλυθεί στα επόμενα βήματα:

  • Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικά Υπευθύνους και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής.
  • Aνακοίνωση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές και ενημέρωσή τους για το αντικείμενο της κάθε θέσης.
  • Αιτήσεις των φοιτητών για κάποια ή κάποιες από τις διαθέσιμες θέσεις.
  • Επιλογή και αντιστοίχιση των φοιτητών με τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης.
  • Πρακτική Άσκηση στον Φορέα Υποδοχής υπό την επίβλεψη του Επόπτη / στελέχους του Φορέα Υποδοχής.
  • Eκθεση των ασκούμενων μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.
  • Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους φοιτητές και τους Φορείς Υποδοχής.

Οδηγός Υλοποίησης

για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης με τίτλο:

«Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Στόχοι

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή. Τα πλεονεκτήματα της ΠΑ περιλαμβάνουν:

   • τη γνωριμία των ασκούμενων με εν δυνάμει εργοδότες/τριες,
   • την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας των ασκούμενων,
   • την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες,
   • την ανάληψη ευθυνών των ασκούμενων και την απόκτηση εμπειριών, σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους,
   • τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκούμενων, ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην περαιτέρω φοιτητική τους πορεία και
   • τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους.

Διάρκεια – Περίοδος Άσκησης

Η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και η χρονική της διάρκεια μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες πλήρους απασχόλησης (σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και 6 μήνες μερικής απασχόλησης). Η διάρκεια και η περίοδος της ΠΑ ορίζεται από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος.

Αμοιβή Υλοποίησης – Ασφαλιστική Κάλυψη

Η αμοιβή για την υλοποίηση της ΠΑ έχει οριστεί σε 260 ευρώ ανά μήνα. Η ασφαλιστική κάλυψη του/της φοιτητή/τριας περιλαμβάνει τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος και ανέρχεται στο 1% επί του βασικού μισθού της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του/της φοιτητή/τριας, όπως αυτή θα καθορίζεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Διαδικασία Υλοποίησης (Τμήματα ΕΚΠΑ)

Για να υλοποιηθεί η ΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, θα πρέπει τα Τμήματα να ακολουθούν επακριβώς την παρακάτω διαδικασία:

Α. Θεσμοθέτηση – Εσωτερικοί Κανονισμοί

(ΦΕΚ 4161, τ.Β΄, 2018 «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ»)

 1. Η ΠΑ των φοιτητών του ΕΚΠΑ πρέπει να είναι θεσμοθετημένη ως μάθημα (υποχρεωτικό ή προαιρετικό). Η θεσμοθέτηση αποτέλεί το πιο βασικό κριτήριο για τη συνέχιση και χρηματοδότηση της πράξης μέσω ΕΣΠΑ.
 2. Τα Τμήματα οφείλουν μέσω της Συνέλευσής τους να θεσμοθετήσουν την ΠΑ ως μάθημα, να ορίσουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο αυτή εντάσσεται, τη διάρκεια του, να ορίσουν πιστωτικές μονάδες, βαθμολογία και να την αναγράφουν ως μάθημα στον οδηγό σπουδών και στο πρόγραμμα σπουδών.
 3. Σύμφωνα με:

(α) την απόφαση της 6ης Συνέλευσης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, η οποία ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την ΠΑ των Ιδρυμάτων και η οποία κοινοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και (β) το υπ. αριθμ. 9697/21-03-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», τα Τμήματα του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, ορίζουν μέσω των Συνελεύσεων τους τα ακόλουθα:

(i) τη διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών/φοιτητριών

(συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης, κριτήρια επιλογής, μοριοδότηση των κριτηρίων, δικαίωμα ενστάσεων, χρόνος άσκησης ενστάσεων, επικύρωση αποτελεσμάτων, oρισμός επιτροπής ενστάσεων, κ.λπ.).

(ii) τον τρόπο διασφάλισης της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την ως άνω διαδικασία, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος και στους αντίστοιχους πίνακες ανακοινώσεων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τα θέματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.

(iii) τα κριτήρια επιλογής των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας σε καθένα από αυτά. (Ενδεικτικά κριτήρια είναι οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις – ως κριτήριο αποκλεισμού – ο μέσος όρος βαθμολογίας, οι πιστωτικές μονάδες, ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής, μαθήματα ειδικότητας, αλλά και κοινωνικά κριτήρια, όπως υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα ή εισοδηματικά κριτήρια.)

Επισημάνσεις για την σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών

 1. Να μην αναφέρεται η ΠΑ ως πρόγραμμα αλλά ως μάθημα.
 2. Στον εσωτερικό κανονισμό να καταγράφεται ο κωδικός του μαθήματος και σε ποιο εξάμηνο εντάσσεται.
 3. Να αναφέρονται οι επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων.
 4. Τα Τμήματα που υλοποιούν και άλλες ΠΑ ως υποχρεωτικά μαθήματα (π.χ. Παιδαγωγικά Τμήματα) οφείλουν να εντάξουν μία από αυτές ως ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ.
 5. Ο εσωτερικός κανονισμός να είναι προσβάσιμος στο κοινό (με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης).

Β. Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα απαιτούμενα για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών που θα συμμετέχουν στην ΠΑ, τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο και από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είναι τα εξής:

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΠΑ (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 9697/21-03-2017 της ΕΥΔ). Η εν λόγω επιτροπή καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΠΑ (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 9697/21-03-2017 της ΕΥΔ). Θα πρέπει να οριστούν αναπληρωματικά μέλη και για την Επιτροπή Ενστάσεων.
 3. Προσοχή: Η Επιτροπή Ενστάσεων θα πρέπει να είναι διαφορετική από την Επιτροπή Αξιολόγησης και να εγκρίνεται από τη Συνέλευση.
 4. Ανακοίνωση των θέσεων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 5. Ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για ΠΑ στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος ή και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα κοινού ενδιαφέροντος. Στην ανάρτηση της πρόσκλησης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων (από … έως …), το χρονικό διάστημα άσκησης των ενστάσεων, ο συνολικός αριθμός φοιτητών που θα ασκηθούν, καθώς και τα κριτήρια που έχει ορίσει το κάθε Τμήμα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η προβλεπόμενη σηματοδότηση του ΕΣΠΑ (http://www.elke.uoa.gr/ESPA2014_publicity.aspx).
 6. Πρωτοκόλληση όλων των αιτήσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.
 7. Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των αιτούμενων συμμετοχής στην ΠΑ από την Επιτροπή Αξιολόγησης, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ανά κριτήριο επιλογής και το οποίο θα υπογράφεται και από τα τρία μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 8. Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος άσκησης ενστάσεων, ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων – όπως θα έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος – καθώς επίσης και της απόφασης έγκρισης της δυνατότητας ΠΑ με τη μέθοδο της τηλεργασίας, σε περίπτωση που η φύση του αντικειμένου το επιτρέπει.

Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να διαγράφονται από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων τα αποτελέσματα ή οι ανακοινώσεις που αφορούν στην ΠΑ, καθώς ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος μετά από αρκετά χρόνια.

Αποστολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της λίστας excel με τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί, καθώς και τους επιλαχόντες, αν υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη λίστα θα αναφέρονται οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας
 • Πατρώνυμο
 • ΑΜ φοιτητή/φοιτήτριας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • e-mail
 • τηλέφωνο (κινητό)

Σύνταξη του εγγράφου «Αίτημα Εγκρισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» από το Γραφείο Πρακτικής και αποστολή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος για υπογραφή.

Κατάθεση στον ΕΛΚΕ του υπογεγραμμένου εγγράφου «Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών», το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πρόσκληση – ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης,
 • Υπογεγραμμένο πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προσωρινών αποτελεσμάτων,
 • Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης,
 • Υπογεγραμμένο πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων (αν υπάρχουν ενστάσεις),
 • Υπογεγραμμένο πρακτικό οριστικών αποτελεσμάτων (αν μεταβληθεί ο πίνακας, προσωρινών αποτελεσμάτων, ως αποτέλεσμα της υποβολής ενστάσεων),
 • Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης,
 • Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εντολών πληρωμής ή άλλων διοικητικών πράξεων (όπως είναι, για παράδειγμα, οι εγκρίσεις απασχόλησης), εφόσον δεν τεκμηριώνεται η πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Γ. Βασικές Προϋποθέσεις Προγράμματος

 1. Τουλάχιστον το 80% του προϋπολογισμού της πράξης θα πρέπει να αφορά σε δαπάνες αμοιβής των φοιτητών (Υποέργα 1 & 4).
 2. Το υπόλοιπο (το πολύ 20%) του προϋπολογισμού της πράξης θα πρέπει να αφορά σε δαπάνες υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Υποέργα 2 & 3).
 3. Σε περίπτωση που σε ένα Τμήμα δεν ασκηθεί το σύνολο του αριθμού των εγκεκριμένων φοιτητών/φοιτητριών, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση στην αμοιβή των Επιστημονικών Υπευθύνων και των εξωτερικών συνεργατών, έτσι ώστε να τηρείται η αναλογία 80%-20%. Υπάρχει σχετική απόφαση με ΑΔΑ: 6Φ3546ΨΖ2Ν-5ΔΗ.
 4. Σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου, τουλάχιστον το 55% των φοιτητών οφείλουν να υλοποιήσουν την ΠΑ σε επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος στόχος, θα υπάρχει καταλογισμός, τόσο στα υποέργα των φοιτητών, όσο και στα υποέργα των εξωτερικών συνεργατών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλα τα Τμήματα, σε ποσοστό τουλάχιστον 55%, να ασκούν τους φοιτητές τους σε επιχειρήσεις και, αν το ποσοστό αυτό είναι μέχρι σήμερα μικρότερο του 55%, τότε θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών που κάνουν ΠΑ σε επιχειρήσεις τα επόμενα έτη.
 5. Η μέθοδος άσκησης με τηλεργασία είναι δυνατή, μόνο αν αυτό αποφασισθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1331.05/04/2021, η πραγματοποίηση της ΠΑ μέσω τηλεργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιείται και να επαληθεύεται.

Διαδικασία Υλοποίησης (Φορείς)

Για την πραγματοποίηση της ΠΑ, απαιτείται από τον φορέα υποδοχής να εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζει την ΠΑ όλων των φοιτητών και φοιτητριών των ΑΕΙ της χώρας. Μετά την εγγραφή του στο σύστημα αυτό, ο φορέας οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που διαθέτει για ΠΑ. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ, οι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και να δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συμβατό με το αντικείμενο σπουδών του εκάστοτε φοιτητή. Επίσης, ο φορέας θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη εποπτεία των ασκούμενων και να συνεργάζεται με τον/την επιβλέποντα/επιβλέπουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια.

Επιπλέον κριτήρια επιλογής φορέα θεωρούνται:

 • η δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας,
 • η δυνατότητα/προοπτική προσφοράς μόνιμης ή μερικής απασχόλησης του ασκούμενου μετά το τέλος της ΠΑ και
 • η προηγούμενη συνεργασία χωρίς προβλήματα, σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν φοιτητές/φοιτήτριες του ΕΚΠΑ.

Ο φορέας υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναγγείλει την έναρξη της ΠΑ του/της φοιτητή/φοιτήτριας μέσω της υποβολής του εντύπου Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς επίσης και τη λήξη αυτής ή τυχόν μεταβολή των όρων αυτής κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ. αρ. 40331/Δ1.13521 Υπουργικής Απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)» (ΦΕΚ 3520/Β/19/9/2019).

Διαδικασία Υλοποίησης (Φοιτητές)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος.

Επίσης, για την αποζημίωση και την ασφάλιση των ασκούμενων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΜΚΑ-ΙΚΑ, καθώς και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασκούμενου ως δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Ο αριθμός ΑΜΚΑ-ΙΚΑ θα πρέπει να είναι προσωπικός (να μην εμφανίζει τον φοιτητή/φοιτήτρια ως έμμεσα ασφαλισμένο/η σε κάποιο γονέα).
 2. Στο αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο να είναι πρώτος δικαιούχος.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές και φοιτήτριες προχωρούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης ΠΑ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η δέσμευση και η ανάθεση της θέσης σε κάποιο/α φοιτητή/φοιτήτρια γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα παραπάνω γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Υποβολή Εντύπων Έναρξης

Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω διαδικασίες, θα πρέπει να κατατεθούν από τους φοιτητές τα έντυπα έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα (με πρωτότυπη υπογραφή), να πληρούν τις προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσιότητα (λογότυπα ΕΣΠΑ) και να είναι πλήρως συμπληρωμένα. Πιο συγκεκριμένα, τα έντυπα έναρξης είναι τα παρακάτω:

 1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής,
 2. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου,
 3. Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Τραπεζικό Λογαριασμό,
 4. Αντίγραφο βιβλιαρίου ή τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω έγγραφα στον αρμόδιο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, αυτός θα πρέπει με τη σειρά του να καταθέσει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τη Δήλωση Φυσικού Προσώπου στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να πάρει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ. Αφού υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα πρέπει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να το παραλάβει και να το παραδώσει στον Φορέα Υποδοχής, προκειμένου να τον/την δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αφού γίνει και η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ (πριν από την ημερομηνία έναρξης της ΠΑ), θα πρέπει ο φοιτητής να προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το έντυπο Ε3.5 του ΕΡΓΑΝΗ.

Υποβολή Εντύπων Λήξης

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και εντός 30 ημερών από τη λήξη της, θα πρέπει ο/η ασκούμενος/η να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου,
 2. Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
 3. Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από τον Υπεύθυνο Φορέα Υποδοχής,
 4. Έκθεση επίδοσης ασκούμενου από την επόπτη του φορέα υποδοχής,
 5. Αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων από τον φοιτητή,
 6. Αναλυτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Ασκούμενου,
 7. Βεβαίωση Τηλεργασίας (κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τη πανδημία covid-19),
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για τη πανδημία covid-19),
 9. Αίτημα Πληρωμής Επιστημονικού Υπευθύνου.

Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα των 30 ημερών για την κατάθεση των δικαιολογητικών ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τα μέτρα που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας covid-19 και τη δυνατότητα μετακίνησης. Αφού προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ελεγχθούν, θα κατατεθούν οι εντολές πληρωμής στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του/της φοιτητή/φοιτήτριας.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων του Ιδρύματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η ενίσχυση και επέκταση της δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων υποδοχής φοιτητών. Το έργο υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές ασκούνται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων τους. Βασικοί στόχοι της Πράξης είναι:

(α) η βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,

(β) η διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία,

(γ) η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, καθώς και της ποιότητάς τους, μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία.

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Published On: June 15th, 2022

Κατηγορίες

Archives